Last updated: 20.02.2021

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Użytkowania ("Warunki", "Warunki Użytkowania") przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej http://handmade-in-europe.com ("Serwis") obsługiwanej przez HANDIEU, S.a.r.l.-S. z siedzibą w Luksemburgu, 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luksemburg, zarejestrowaną pod numerem B245996 i numerem EU-VAT LU32281007 ("my", "my" lub "nasz").

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystają z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, możesz nie mieć dostępu do Usługi.

Definicje

Blog lub handmade-in-europe.com lub Strona internetowa - domena i jej zawartość

HANDIEU - HANDIEU, S.a.r.l.-S. z siedzibą w Luksemburgu, 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luksemburg, zarejestrowany pod numerem B245996 i numerem EU-VAT LU32281007 ("my", "my" lub "nasz"), licencjodawca treści udostępnionych w serwisie handmade-in-europe.com.

Kupujący - osoba fizyczna lub prawna, która kupuje usługi lub produkty cyfrowe ze strony internetowej handmade-in-europe.com

Sprzedawca - Kupujący, który jest Sprawdzonym Sprzedawcą na HANDIEU i kupuje za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej Usługi reklamowe

Użytkownik - osoba, która korzysta z usług na Blogu

e-Book - materiały do pobrania w postaci pliku pdf, oferowane na Blogu za określoną sumę pieniędzy

Konsultacje - spotkanie online z jednym z certyfikowanych konsultantów HANDIEU w celu omówienia projektu Buyers

Audyt - analizę sprawy Kupującego w oparciu o informacje dostarczone przez Kupującego wraz z propozycjami usprawnień

Webinar - szkolenia online prowadzone za pośrednictwem jednej z zewnętrznych platform o ograniczonej liczbie uczestników.

Kurs – seria webinarów i/lub nagrań sprzedawanych w pakiecie z dostępem do nich na określony czas

Uczestnik - osoba, która zakupiła usługę Webinar, aby wziąć udział w szkoleniu online

Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów między Kupującym a HANDIEU

Treść

Nasz Serwis umożliwia zamieszczanie, linkowanie, przechowywanie, udostępnianie i w inny sposób udostępnianie pewnych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów ("Zawartość"). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczone treści i zgadza się, że nie ma żadnych szkód, języka nienawiści ani nieodpowiednich materiałów.

Prawa autorskie

Wszystkie treści na stronie Handmade-in-Europe są oryginalną, intelektualną własnością autora i są chronione prawem autorskim. Zdjęcia, wykresy i inne cyfrowe obrazy są wykorzystywane z zaufanego, licencjonowanego źródła, gdzie są chronione prawem autorskim.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Handmade-in-Europe.

Handmade-in-Europe nie ma żadnej kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Handmade-in-Europe nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Hasło i nazwa użytkownika

Dostęp do niektórych treści i innych materiałów oferowanych na tej stronie jest kontrolowany hasłem i jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik zaświadcza, że wszystkie informacje podane w procesie rejestracji są dokładne i prawidłowe. Jeśli rejestrujesz się, dokonujesz zakupu lub przeprowadzasz inne transakcje w imieniu swojej firmy, oświadczasz i zaświadczasz, że jesteś upoważnionym przedstawicielem swojej firmy z prawem do związania swojej firmy niniejszym Regulaminem (oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami niezbędnymi do uzyskania dostępu do treści kontrolowanych hasłem). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji dotyczących jego konta, w tym, bez ograniczeń, nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce pod jego nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić HANDIEU o każdym nieuprawnionym użyciu jego nazwy użytkownika, hasła lub Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. HANDIEU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą zostać poniesione przez Państwa w wyniku użycia Państwa nazwy użytkownika, hasła lub Konta przez kogoś innego, za Państwa lub bez Państwa wiedzy. Jednakże, mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności za straty poniesione przez HANDIEU w wyniku niewłaściwego użycia Państwa nazwy użytkownika, hasła lub Konta.

Wymagania

 1. Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 2. Nie ma żadnych ograniczeń lokalizacyjnych dotyczących pochodzenia Kupującego, chyba że istnieją działania sprzeczne z jego krajem, które ograniczają nasze usługi.
 3. Kupujący nie musi się rejestrować, aby sfinalizować transakcję. Może on sfinalizować Transakcję podając informacje potrzebne do sfinalizowania tylko jednego zakupu Produktów od Sprzedającego.

Umowa z HANDIEU

 1. W przypadku zarejestrowanego Kupującego umowa jest wiążąca po aktywacji Konta przez Kupującego poprzez kliknięcie linku potwierdzającego w e-mailu otrzymanym od HANDIEU lub przy zamówieniu zakupu, którego przedmiotem są usługi świadczone przez HANDIEU na stronie internetowej, na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Rejestracja

Kupujący nie muszą się rejestrować. W tym przypadku poprosimy tylko o Twoje dane, aby sfinalizować Twoją pojedynczą Transakcję.

 1. Kupujący mogą zarejestrować się na stronie głównej https://handmade-in-europe.com/my-account/ za pomocą domyślnego formularza rejestracyjnego. Wystarczy, że podasz nam dane, które będą niezbędne do zamknięcia Transakcji (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, wybrany login (pseudonim) i hasło). Dane dotyczące wybranej przez Ciebie metody płatności mogą być podane na końcu każdej Transakcji - nie musisz ich zapisywać na swoim Koncie;
 2. Na każdym etapie rejestracji będą wysyłane do Ciebie e-maile z potwierdzeniem:
  1. Otrzymanie wniosku o rejestrację przez HANDIEU na stronie internetowej handmade-in-europe,
  2. Utworzenie konta i jego aktywacja.
 3. W wiadomości e-mail o otrzymaniu wniosku o rejestrację przez firmę HANDIEU znajdą Państwo również sposób potwierdzenia rejestracji (link potwierdzający) oraz dodatkowe informacje wymagane przez prawo.
 4. Możesz aktywować swoje konto tylko poprzez kliknięcie na link wysłany do Ciebie pocztą elektroniczną. W przeciwnym razie nie będziesz miał do niego dostępu.

4. Konto

Konto Kupującego to po prostu strona, na której możesz zarządzać swoją aktywnością na handmade-in-europe.com Webiste i pobieraniem plików.

 1. Po aktywacji konta uzyskujesz dostęp do wszystkich usług świadczonych przez HANDIEU w ramach handmade-in-europe.com Webiste jako Kupujący:
 2. Możesz zobaczyć wszystkie oferty, oferty specjalne, promocje, wszystkie komentarze;
  1. Możesz zakupić nasze usługi lub eBooki;
  2. Możesz komentować i oceniać to, co kupiłeś;
  3. Możesz wysłać wiadomość do zespołu pomocy technicznej HANDIEU.
 3. Dostęp do Konta uzyskuje się poprzez podanie loginu lub adresu e-mail i hasła ustawionego podczas rejestracji. Korzystanie z automatycznych rozwiązań do logowania się do Serwisu handmade-in-europe.com, a w szczególności oprogramowania uruchamiającego logowanie, jest zagrożone użyciem przez Użytkownika takiego oprogramowania.
 4. Jeden Użytkownik może zarejestrować się i korzystać tylko z jednego Konta. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania HANDIEU w przypadku korzystania z Konta przez członków jego rodziny. W każdym przypadku Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Konta przez osoby trzecie.
 5. Nie możesz korzystać z Kont innych Użytkowników i udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta Kupującego małżonkowi poprzez umieszczenie jego danych w odpowiednim formularzu. Małżonkowie, którzy wspólnie korzystają z Konta ponoszą solidarną odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach tego Konta.
 6. Konta na handmade-in-europe.com Webiste nie są zbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą firmy HANDIEU:
  1. Rachunek może zostać zbyty w przypadku przeniesienia na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przez prawo;
  2. Konto może zostać przeniesione na współmałżonka.
 7. Jeśli Konto Użytkownika lub działalność w ramach handmade-in-europe.com Webiste wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w Wymogach, lub jeśli HANDIEU ma uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, w szczególności nieautoryzowanych zakupów, HANDIEU może:
  1. Poproś o potwierdzenie swojej wiarygodności za pomocą odpowiednich dokumentów, w tym tożsamości,
  2. Tymczasowo ograniczyć dostęp do określonych usług świadczonych w ramach HANDIEU,
  3. Zawiesić swoje konto na czas określony lub nieokreślony.
 8. Po zaistnieniu powyższych okoliczności, HANDIEU zniesie stosowane wobec Kupującego ograniczenia.

Metody płatności

 1. Metody płatności dostępne na Blogu to karty kredytowe i debetowe oraz PayPal.
 2. Jeśli masz kod rabatowy, możesz go zastosować na stronie kasy.
 3. Ceny są ustalane z podatkiem VAT. W przypadku konieczności wystawienia faktury, należy skontaktować się z nami na stronie: invoices@handieu.com.
 4. Istnieje możliwość płatności przelewem na konto HANDIEU S.a.r.l.-S w Luksemburgu,
  LU97 0141 2714 2300 0000. W takim przypadku prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty oraz numeru zamówienia na adres e-mail: contact@handieu.com.

Transakcja

 1. Aby złożyć zamówienie, należy wybrać opcję Produkty i przejść do kasy.
 2. W formularzu do kasy należy wypełnić wymagane pola, aby móc sfinalizować transakcję (imię i nazwisko, adres e-mail).
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po zapłaceniu za nie przy użyciu dostępnych opcji lub karty kredytowej lub debetowej, które są zabezpieczone przez Stripe lub PayPal.
 4. Jeśli twoja płatność nie zostanie zrealizowana lub wystąpią inne okoliczności, w których płatność nie zostanie sfinalizowana, możesz to zrobić w ciągu 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 5. Dla celów późniejszego anulowania lub reklamacji rozwiązującej zrealizowane przez Państwa zamówienia, będą one przechowywane przez nas przez 6 miesięcy. Po tym okresie Państwa dane są anonimizowane i przechowywane.

Anulowanie umowy

Zwykle mamy listę oczekujących na te zajęcia ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, więc zwroty wymagają poinformowania nas o rezygnacji z kursu z dużym wyprzedzeniem, aby inny kursant mógł zająć Twoje miejsce na szkoleniu.

Zwroty są dostępne za anulowane rejestracje zgodnie z następującym harmonogramem zwrotów:

 1. Za otrzymane anulowanie zostanie przyznany pełny zwrot kosztów pomniejszony o opłatę rejestracyjną w wysokości 75 USD 60 dni przed pierwszym kursem lub sesją webinarium.
 2. Zwrot 50% zostanie przyznany za anulowanie otrzymane między 60 do 14 dni przed pierwszym kursem lub sesją webinarium.
 3. W przypadku anulowania nie przysługuje zwrot pieniędzy najpóźniej 14 dni przed pierwszym kursem lub sesją webinarium.
 4. Zajęcia nie podlegają przeniesieniu: jeśli opuścisz określone zajęcia, nie możesz przenieść czesnego na późniejsze zajęcia, otrzymasz zwrot pieniędzy na podstawie powyższych wartości procentowych i opłat. Pamiętaj, że nie możesz zmienić czesnego na późniejsze szkolenie, jeśli zdecydujesz się nie uczestniczyć w konkretnym szkoleniu, na które się zarejestrowałeś.

eBook

 1.  Tytuły eBooków lub innych zakupionych materiałów nie mogą być zwracane, drukowane, zwracane ani wymieniane.
 2. W przypadku trudności technicznych z pobraniem lub uzyskaniem dostępu do tytułu, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. asystentów: contact@handmade-in-europe.com.
 3. Masz prawo do pobierania eBooka i innych materiałów pomocniczych, ale ta licencja jest dla Ciebie osobista, niewyłączna i niezbywalna.
 4. Możesz reprodukować i przechowywać część zawartości eBooka na swój własny użytek.
 5. Powielanie w pełnej skali treści eBooka jest wyraźnie zabronione.
 6. Nie możesz używać eBooka na więcej niż jednym systemie komputerowym jednocześnie, robić lub rozpowszechniać nieautoryzowanych kopii eBooka, lub używać, kopiować, modyfikować lub przenosić eBooka, w całości lub w części, chyba że otrzymasz naszą wyraźną zgodę.
 7. Możesz drukować strony e-książki na własny użytek i do celów informacyjnych w związku ze swoją pracą.
 8. Możesz tworzyć i zapisywać zakładki, podkreślenia i notatki zgodnie z funkcjami programu.
 9. Użytkownik zobowiązuje się chronić eBook przed nieautoryzowanym użyciem, powielaniem lub dystrybucją.
 10. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie tłumaczyć, dekompilować ani dezasemblować eBooka, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.
 11. Konfiguracje wielokrotnego użytku lub dystrybucja sieciowa eBooka jest wyraźnie zabroniona.

Copyright of e-Book

Cała zawartość eBooka lub innych materiałów jest chroniona prawem autorskim. Nie wolno usuwać, usuwać, przekazywać ani tworzyć dzieł pochodnych z żadnej treści eBooka lub innych materiałów. Żadna część jakiegokolwiek rozdziału książki nie może być transmitowana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób lub reprodukowana w jakimkolwiek innym celu, bez uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej umowie licencyjnej lub na mocy obowiązującego prawa.

Inne usługi dostępne dla wszystkich

 1. Na stronie internetowej HANDIEU oferuje również usługi:
  1. Konsultacje - gdy Kupujący zakupi spotkanie online z jednym z mentorów HANDIEU, zdezorientuje się w projekcie i tematyce mentione przez Kupującego w nocie zamówienia.
  2. Audyt - będący analizą projektu Kupującego w postaci pliku pdf przesłanego do Kupującego pocztą elektroniczną.
  3. Webinaria - szkolenia online
 2. Kupujący, aby uzyskać najlepsze wyniki z doradztwa, audytu lub webinaru, musi dostarczyć do HANDIEU bardziej szczegółowe informacje o swojej sytuacji i działalności.
 3. HANDIEU może wykorzystać te informacje dla celów studiów przypadków, anonimizując je (bez użycia imienia, nazwiska, marki lub nazwy firmy Kupującego).
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na używanie swojej nazwy marki na stronach internetowych HANDIEU (handieu.com, handmade-in-europe.come, kanały mediów społecznościowych, publikacje osób trzecich) w celu skorzystania z dodatkowych ofert. W takim przypadku nie może on później odwołać zgody, ponieważ HANDIEU nie jest w stanie usunąć treści, które są rozpowszechniane na różnych kanałach. Zgoda taka może zostać przesłana przez Kupującego na adres e-mail: sellers@handieu.com.
 5. Usługi nie mogą być zwrócone po ich opłaceniu i wykonaniu.

Konsultacje

 1. Konsultacje są przeprowadzane albo w języku angielskim lub polskim. Konsultacje w innych językach będą wkrótce dostępne u naszych Mentorów.
 2. Tam jest bez dodatkowej opłaty lub zwrotu kosztów w przypadku gdy konsultacje trwają dłużej lub krócej niż 15 minut różnicy.
 3. Konsultacje są prowadzone online przy użyciu jednego z wybranych narzędzi w powyższym formularzu: Google Meet, Zoom lub Skype.
 4. Spotkanie jest poufny - nie będziemy dzielić się z innymi szczegółami twojego startu w biznesie. Bonus promocyjny dodany do Serii Konsultacji będzie oparty wyłącznie na komunikacji z Twoim sklepem.
 5. Konsultacja nie może zostać odwołana po dokonaniu płatności i nie może być zwróconytylko przełożone na 24 godziny przed posiedzeniem który został zatwierdzony. Jeśli nie pojawisz się na spotkaniu, nie będzie możliwości zwrotu pieniędzy ani zmiany harmonogramu. Kupujący może poprosić o kolejne spotkanie w zamian, ale tylko od dobrej woli konsultantów zależy, czy zaakceptuje zmianę.
 6. Aby otrzymać promocję z Bonusem za serię konsultacji, Kupujący musi być zarejestrowanym sprzedawcą na HANDIEU. Bonus nie wygasa, więc Kupujący może skorzystać z tej opcji później. Nie ma osoby towarzyszącej w przypadku, gdy Kupujący nie jest i nie będzie Sprzedającym.
 7. Konsultacje są opisane przez ich czas trwania i główny temat, mogą być zakupione w seriach, a Kupujący może ubiegać się o rabat. Kupujący może wybrać daty i czas trwania konsultacji na stronie internetowej z dostępnych przedziałów czasowych.
 8. Przed konsultacjami Kupujący musi wypełnić i odesłać formularz, nie później niż 72h przed konsultacjami, aby Mentor mógł dokładnie zweryfikować sprawę. Formularz może być również dostępny na życzenie klienta. Kupujący musi ustawić ten sam adres e-mail, który znajduje się na fakturze zamówienia, aby kontynuować.

Audyt

 1. Usługi audytorskie wymagają również wypełnienia formularza, aby Mentor mógł mieć jak najpełniejszy obraz projektu.
 2. Wyniki Audytu zostaną przesłane do Kupującego w ciągu tygodnia od złożenia formularza, chyba że zakupiono wersję Express - wtedy czas dostawy wyniesie do 24 godzin.
 3. Kupujący może anulować zamówienie na Autit w ciągu 24 godzin od zakupu, ale nie może go anulować po dostarczeniu formularza do HANDIEU lub z opcją Express Standard Audit, który musi być dostarczony w ciągu 24 godzin.

Webinar

 1. Uczestnicy rejestrują się na Webinar, kupując wirtualny produkt sklepu, podając adres e-mail i wypełniając formularz rejestracyjny.
 2. After the Participant’s registration, HANDIEU sends a confirmation with information about registration for the Webinar to the Participant’s e-mail address provided in the Registration Form. In the same way, a Webinar reminder is sent on the day of the Webinar.
 3. The webinar takes place via YouTube and only registered Participants will get a link to it.
 4. Podczas webinaru uczestnicy mogą zadawać pytania za pośrednictwem czatu.
 5. Po zakończeniu webinaru, HANDIEU wysyła:
  1. podziękowania za udział wraz z materiałami do webinaru
  2. ankietę z trzema pytaniami do opinii i "Czy chcesz się skontaktować?".
 6. Tydzień po zakończeniu webinaru, HANDIEU nawiąże kontakt mailowy, jeśli Uczestnik wyrazi zgodę na dalszy kontakt.
 7. Po rejestracji Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z prawem, bez naruszania praw i dobrego imienia osób trzecich.
 9. Po zarejestrowaniu się na Webinar, uczestnik ma prawo do udziału w nim i zadawania pytań w formie czatu.
 10. HANDIEU may share with the participants some additional materials which are also protected with copyrights and may NOT be copied or reproducted.
 11. HANDIEU może wprowadzać zmiany w programie Webinaru oraz modyfikować warunki techniczne i parametry Webinaru z ważnych powodów, a powyższe nie będzie stanowiło naruszenia umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a HANDIEU dotyczącej udziału w Webinarze.
 12. HANDIEU nie jest odpowiedzialny za
  1. nieprawidłowe podanie adresu e-mail użytego do rejestracji w wybranym Webinarze, uniemożliwiające uczestnictwo w nim,
  2. niespełnienia przez Uczestnika warunków technicznych określonych w niniejszym Regulaminie,
  3. nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, powodujące niemożność uczestniczenia w Webinarze,
  4. zdarzenia spowodowane przez siłę wyższą,
  5. utraconych zysków,
  6. korzystanie z wiedzy zdobytej podczas webinarów.
 13. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, HANDIEU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z korzystaniem z Webinarów przez Uczestników, w tym za jakiekolwiek wynikające z tego szkody lub niemożność korzystania z nich, w szczególności za szkody wynikające z wad / awarii / usterek . Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Uczestnika, jeżeli prawo nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody lub jeżeli szkoda jest spowodowana czynem umyślnym.
 14. W przypadku Konsumentów, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, przepisy ustawy o prawach konsumentów. Zastrzega się, że Konsumenci nie stosują się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, które byłyby postanowieniami wpisanymi do rejestru postanowień umownych, uznanych w przypadku Konsumentów za niezgodne z prawem (klauzule abuzywne), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 15. Uczestnik nie ma prawa do powielania i/lub wprowadzania do obrotu treści webinaru i udostępniania go osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, ani do udzielania dalszych licencji.
 16. HANDIEU rejestruje podczas Webinarów oświadczenia i pytania Uczestników w celu ich archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania (dalej: "Dostarczone materiały"). Rejestrując się na dane seminarium, uczestnicy wyrażają na nie zgodę i przyznają partnerom HANDIEU i HANDIEU prawo do wykorzystania tych materiałów w dowolny sposób i w dowolnym celu. Na życzenie Uczestnika, HANDIEU może usunąć zarejestrowane Materiały. HANDIEU nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika lub stron trzecich za wykorzystanie dostarczonych Materiałów w sposób wskazany w powyższym zdaniu.

Usługi reklamowe

Zazwyczaj HANDIEU promuje różnych rzemieślników bez żadnych opłat. Ponieważ nasi rzemieślnicy prosili nas o to, zdecydowaliśmy się na włączenie dodatkowych płatnych opcji.

Tutaj znajdziesz warunki różnych opcji reklamowych, które są rozszerzone na Warunki użytkowania na HANDIEU.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Reklamowych tylko dla sprawdzonych Sprzedawców HANDIEU

 1. Aby skorzystać z dodatkowych opcji ogłoszenia musisz być zweryfikowanym sprzedawcą na HANDIEU, co oznacza, że musisz podać ważny numer EU-VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 2. Usługa reklamowa musi być zamówiona przez Sprzedawcę na stronie handmade-in-europe.comw którym należy określić rodzaj reklamy, dostarczyć niezbędne materiały wskazane poniżej oraz zapłacić z góry za usługi.
 3. Ceny za reklamę są podane w euro bez podatku VAT.
 4. Faktura za usługi Ogłoszeniowe będzie wystawiana raz w miesiącu na podstawie danych Sprzedających udostępnionych na platformie lub po wykonaniu jednorazowej usługi.
 5. Transakcji należy dokonać poprzez metody płatności handmade-in-europe.com - karty kredytowe lub PayPal.
 6. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że w zakresie wszystkich materiałów reklamowych przesłanych do wykorzystania przez HANDIEU w celu realizacji Usług Reklamowych:
  1. będzie posiadał wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej / licencje do wszelkich treści elektronicznych, grafik i materiałów, w tym zdjęć i ilustracji zakupionych od osób trzecich, w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie Zlecenia Reklamowego,
  2. prawa do powyższych materiałów nie będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będą obciążone żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich,
  3. w przypadku, gdyby oświadczenia w punktach powyżej okazały się nieprawdziwe, Sprzedający zwolni HANDIEU z odpowiedzialności i naprawi szkody HANDIEU związane z naruszeniem praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich spowodowanych tym przekłamaniem.

Regulamin świadczenia usług w ramach reklamy

1. Artykuł o Tobie i promocja w mediach społecznościowych
 1. Artykuł może zostać napisany na podstawie działu "O nas" Sprzedającego i/lub spotkania online z autorem HANDIEU.
 2. Po zamówieniu usługi przez Sprzedającego, powinien on wskazać preferowane źródło treści.
 3. Sprzedawca powinien umieścić w Bibliotece Mediów HANDIEU swoje zdjęcia, które zostaną zamieszczone wraz z artykułem. Aby uzyskać najlepsze wyniki, HANDIEU zaleca dodanie własnego zdjęcia przy pracy, ponieważ ludzie będą chcieli zobaczyć prawdziwą osobę stojącą za rzemiosłem.
 4. W formularzu Zamówienia, Sprzedawca może wskazać własne preferowane cytaty, które pojawią się na Artykule. Aby zobaczyć przykład sprawdź poprzednie artykuły tutaj.
 5. W ciągu 3 dni HANDIEU umówi się na spotkanie online i napisze artykuł w ciągu kolejnych 5 dni od spotkania.
 6. Sprzedawca może zmienić termin spotkania nie więcej niż jeden raz, w przeciwnym razie HADNIEU będzie bazował wyłącznie na dostępnych informacjach z konta Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca będzie miał możliwość zatwierdzenia lub poprawienia tekstu, wskazując zmiany w mailu zwrotnym do HANDIEU.
 8. Po zatwierdzeniu treści przez Sprzedawcę, HANDIEU przygotowuje odrębną stronę dla Artykułu w dziale "O naszych rzemieślnikach" oraz posty promocyjne na Facebooku i Instagramie.
 9. Biorąc pod uwagę wydajność postów, w przypadku wielu zapytań o artykuły, HANDIEU może opóźnić publikację artykułu na swoich kanałach mediów społecznościowych do jednego miesiąca.
 10. Nie ma zatwierdzonych odwołań po rozpoczęciu spotkania lub pisania artykułu.
 11. Ponieważ jest to usługa, nie ma zwrotów, jak również.
 12. Sprzedawca może ustalić reklamację lub opinię wysyłając e-mail na adres: sellers@handieu.com.
2. Dedykowana płatna kampania w mediach społecznościowych
 1. HANDIEU kupuje Kampanię w mediach społecznościowych, w której występuje wyłącznie sklep Sprzedawcy i jego produkty.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca musi wypełnić formularz, w którym wskazuje grupę docelową dla swoich produktów, dostarcza własne zdjęcie lub film oraz 3-5 produktów, które powinny znaleźć się w poście promocyjnym.
 3. Sprzedawca musi również podać konkretny harmonogram i budżet, jaki chce przeznaczyć na kampanię.
 4. Po odesłaniu podpisanego formularza, HANDIEU wystawi fakturę proforma, którą Sprzedający musi opłacić w ciągu 7 dni.
 5. Po potwierdzeniu dokonania wpłaty, HANDIEU rozpocznie realizację Usługi, przygotowując Kampanię.
 6. Sprzedawca musi dostarczyć do HANDIEU swoje zdjęcie lub w pracy w zalecanych wymiarach 1200×628 px, ale nie mniejszych niż 600 pikseli, oraz proporcjach wideo od 9:16 do 16:9, wskazać od 3 do 5 swoich produktów, które chce wyróżnić w kampanii oraz zaproponować tekst (Tekst: 125 znaków, Nagłówek: 25 znaków, Opis linku: 30 znaków), który może być dostosowany przez HANDIEU.
 7. HANDIEU dokona adaptacji materiałów i prześle Sprzedawcy do akceptacji na adres e-mail wskazany w Koncie Sprzedawcy.
 8. HANDIEU wyśle pierwszy projekt Kampanii w ciągu 3 dni od dostarczenia przez Sprzedawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, płatności i materiałów. Termin ten może ulec przesunięciu w przypadku, gdy Sprzedawca wskaże go zbyt wcześnie po złożeniu Zamówienia.
 9. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie do zawieszenia realizacji Kampanii. Zawieszenie dokonywane jest w formie pisemnej na adres e-mail: sellers@handieu.com. W przypadku zawieszenia Kampania zostanie zamknięta w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zawieszenia.
 10. Pozostały Budżet Kampanii nie zostanie zwrócony, ale pozostanie do dyspozycji Sprzedającego przez następne 12 miesięcy do wykorzystania na inne Kampanie.
 11. Po realizacji kampanii HANDIEU udostępni dane o wynikach, które zostaną automatycznie wygenerowane z Facebook Ads Managera.
 12. Po rozpoczęciu usługi nie ma możliwości zwrotu pieniędzy - tak jak to jest u dostawców usług Ads.
 13. W przypadku zmian w zaakceptowanej Kampanii, HANDIEU pobierze dodatkowe 10 EUR za każdą zmianę, w tym za sytuację zawieszenia i rozpoczęcia nowej Kampanii ze zmienioną treścią (teksty, zdjęcia, filmy, grupy docelowe itp.).
3. Wywiad wideo z użytkownikiem i promocja w mediach społecznościowych
 1. Aby zgłosić się na rozmowę wideo, Sprzedawca musi zamówić usługę na stronie https://handmade-in-europe.com/ w sklepie.
 2. Sprzedawca musi posiadać kamerę (z komputera do streamingu) i najlepiej mikrofon lub słuchawki, które zapewnią dobrą jakość dźwięku (bez echa).
 3. Po opłaceniu Zamówienia, Sprzedający otrzyma w ciągu 24 godzin e-mail od HANDIEU w celu ustalenia terminu próby i rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Wraz z tym mailem Sprzedający otrzyma również pytania, które będą stanowić szablon pytań zadawanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. HANDIEU będzie odpowiedzialne za nagranie filmu, jego montaż i umieszczenie w nim napisów.
 6. Sprzedawca musi zatwierdzić film przed jego uruchomieniem. Jednakże w przypadku większej ilości zmian HANDIEU może naliczyć dodatkowo za każdą zmianę kwotę 20 EUR i wystawić fakturę, która powinna być zapłacona przed uruchomieniem filmu.
 7. Przez zmianę rozumie się: wycięcie części treści, modyfikację tekstu, zmianę zdjęć na filmie, modyfikację muzyki lub inne zmiany, które wymagają od HANDIEU edycji filmu.
 8. HANDIEU dokona montażu filmu w ciągu 7 dni od daty nagrania i prześle Sprzedawcy do akceptacji.
 9. Film zostanie umieszczony na kanałach społecznościowych HANDIEU i będzie na nich promowany.
 10. Sprzedawca udziela HANDIEU licencji do swojego wizerunku i treści w celu adaptacji filmu na potrzeby swojej promocji i promocji sklepu Sprzedawcy na HANDIEU bez ograniczeń czasowych, do wykorzystania wizerunku Sprzedawcy i pokazania jego rzemiosła.
 11. Na każde inne wykorzystanie filmu lub jego części, HANDIEU zwróci się do Sprzedającego o zgodę. Po wyrażeniu zgody, Sprzedawca nie może jej cofnąć, gdyż wiąże się to z kosztami finansowymi dla HANDIEU.
 12. Właścicielem filmu jest HANDIEU, Sprzedawca nie może korzystać z filmu bez pisemnej zgody HANDIEU. Zgoda będzie wskazywać sposób korzystania z filmu, sposób jego adaptacji, które części i ostateczna wersja powinny być zatwierdzone przez HANDIEU.
 13. Sprzedawca może jednak zamieścić link do kanałów mediów społecznościowych HANDIEU lub strony internetowej, aby udostępnić film swoim znajomym.
 14. HANDIEU w każdej publikacji zamieści link do sklepu Sprzedawcy na HANDIEU i może również zamieścić jego kanały w mediach społecznościowych, ale nie jest to wymagane, jeśli linkują one do innych platform niż HANDIEU.
 15. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest zadowolony z przebiegu rozmowy, nie był dobrze przygotowany lub wystąpiły problemy z nagraniem, HANDIEU może wyrazić zgodę na dodatkowy termin nagrania. Może to jednak nastąpić dopiero przed montażem nagrania.
 16. Za każdą nową ustaloną datę Sprzedający będzie musiał zapłacić 20 EUR za nową datę zapisu.
 17. Rezygnacja z Zamówienia jest możliwa tylko przed pierwszym spotkaniem próbnym. Po tym czasie nie ma możliwości anulowania i zwrotów.
 18. Raz opublikowane filmy mogą zostać ukryte na życzenie sprzedającego, tylko w pełnej wersji. Jeżeli fragmenty filmu zostały wykorzystane w innych materiałach promocyjnych, nie mogą być one niepublikowane.

Wymagania techniczne

 1. Aby skorzystać z naszych usług Kupujący musi mieć dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej, która umożliwia korzystanie z wybranej platformy wideo za pośrednictwem strony internetowej. Kupujący zostanie poinformowany na stronie produktu Webinar, z jakich narzędzi będzie korzystał przed przystąpieniem do zakupu.

Reklamacje

Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące eBooka lub innych naszych usług, możesz skontaktować się z nami przez e-mail: contact@handmade-in-europe.com.

Wskaźniki zadowolenia i komentarze

 1. Pamiętaj, że po każdej Transakcji masz możliwość skomentowania i oceny usługi lub produktu.
 2. System ocen i komentarzy ma pomóc innym użytkownikom w dokonaniu dobrego wyboru. Nie jest to obowiązkowe, ale doceniane.
 3. Wszystkie Twoje stawki i komentarze będą widoczne dla innych pod Twoją nazwą użytkownika lub Twoim imieniem i nazwiskiem, które podałeś na swoim Koncie.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ebook jest dostarczany "tak jak jest", bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń, dokładności, pominięć, kompletności lub dorozumianych gwarancji lub przydatności lub przydatności do określonego celu lub innych przypadkowych szkód wynikających z użytkowania lub niemożności użytkowania ebooka. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z tej usługi odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Niniejsza umowa podlega prawu angielskiemu. Potwierdzasz, że przeczytałeś/aś niniejszą Umowę i zgadzasz się przestrzegać jej warunków.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zanim nowe warunki wejdą w życie. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, proszę kontaktować się z nami.